Πολιτική Απορρήτου - Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων

Με την παρούσα πολιτική απορρήτου - προστασίας προσωπικών δεδομένων παρέχονται πληροφορίες σε σχέση με την συλλογή, αποθήκευση, χρήση και εν γένει επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία γίνεται βάσει του υπ’ αριθμ. 2016/679 Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR) και της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας.

Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων: Το μη κερδοσκοπικό σωματείο με την επωνυμία «ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ», με έδρα την Αθήνα (οδός Σουηδίας αριθμ. 58).  Διευθύνσεις και τηλέφωνα επικοινωνία στο τέλος της παρούσας.

Προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται:
Από το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης μπορεί να συλλέγονται και να τυγχάνουν αποθήκευσης, χρήσης και εν γένει επεξεργασίας τα παρακάτω δεδομένα:
Δεδομένα ταυτοποίησης: ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ΑΦΜ, ιδιότητα/επάγγελμα (σε περίπτωση κυρίως εκπαιδευτικών προγραμμάτων για ενήλικους) - Δεδομένα επικοινωνίας (διεύθυνση, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση) - Επίσης συλλέγονται έργα τέχνης παιδιών με το ονοματεπώνυμο και την ηλικία τους κατά το χρόνο δημιουργίας των έργων, το ονοματεπώνυμο και η ηλικία των παιδιών που συμμετέχουν στα προγράμματα του Μουσείου. Φωτογραφίες προσώπων συλλέγονται και ενδέχεται να δημοσιεύονται (π.χ. στην ιστοσελίδα ή σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε έντυπα του Μουσείου) μόνο κατόπιν συγκαταθέσεώς σας.
Τα παραπάνω δεδομένα τα συλλέγουμε απευθείας από εσάς με δική σας βούληση. Δεν συλλέγουμε δεδομένα από άλλες πηγές.
Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ συλλέγει και επεξεργάζεται εκ των ανωτέρω προσωπικών δεδομένων μόνο τα απολύτως κάθε φορά αναγκαία για την εξυπηρέτηση του εκάστοτε συγκεκριμένου σκοπού επεξεργασίας για τον οποίο συλλέχθηκαν. Τα δεδομένα που συλλέγονται χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τους σκοπούς για τους οποίους έχουν συλλεχθεί.

Σκοπός συλλογής και επεξεργασίας
Η επεξεργασία των παραπάνω δεδομένων εξυπηρετεί τους εξής σκοπούς:
α) Την δημιουργία της Συλλογής εκθεμάτων του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ και του ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής της Συλλογής και την διάδοση του έργου του Μουσείου ως μη κερδοσκοπικού σωματείου
β) Την πραγματοποίηση των εκπαιδευτικών κλπ. καλλιτεχνικών-εικαστικών προγραμμάτων, στα οποία οι ίδιοι εγγράφεστε ή εγγράφετε τα παιδιά σας, συνεπώς βάσει μεταξύ μας συμβάσεως ή προς το σκοπό σύναψης της συμβάσεως αυτής κατόπιν δικού σας αιτήματος, καθώς και για τις απαραίτητες επικοινωνίες προς τον σκοπό αυτό
γ) Την ενημέρωσή σας, κατόπιν δήλωσης ενδιαφέροντος από μέρους σας, για δραστηριότητες, προγράμματα κλπ εκδηλώσεις του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ, μέσω της αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή ηλεκτρονικού εντύπου (newsletter)
δ) Την αποστολή προϊόντων που εκτίθενται στο πωλητήριο του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ κατόπιν δικής σας παραγγελίας
ε) Την τιμολόγηση των υπηρεσιών μας ή των προϊόντων μας με την έκδοση των απαιτούμενων παραστατικών και την ανταπόκρισή μας στις σχετικές υποχρεώσεις της φορολογικής νομοθεσίας (τήρηση βιβλίων κ.λπ.)

Νομιμοποιητική βάση της επεξεργασίας
Σε περιπτώσεις που σας έχουμε ζητήσει και έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για συγκεκριμένη επεξεργασία ή/και για συγκεκριμένα δεδομένα σας, η επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων βασίζεται στη συγκατάθεση αυτή. Στις περιπτώσεις αυτές έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή, χωρίς, ωστόσο, να θίγεται η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προ της ανάκλησής της.
Σε διαφορετική περίπτωση, η νομιμότητα της επεξεργασίας στηρίζεται στην εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης (εκπαιδευτικά-ψυχαγωγικά προγράμματα, πώληση-αποστολή προϊόντων), στη συμμόρφωση του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ με έννομες υποχρεώσεις του (φορολογικές υποχρεώσεις) καθώς και στα έννομα συμφέροντα του ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ προς εξυπηρέτηση των μη κερδοσκοπικών καταστατικών σκοπών του και αφού έχει προηγηθεί στάθμιση των συμφερόντων αυτών με το συμφέρον και τα θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες που επιβάλλουν την προστασία των δεδομένων σας.

Κοινοποίηση-Διαβίβαση δεδομένων
Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ δεν κοινοποιεί ούτε παραχωρεί σε τρίτους, ούτε διαβιβάζει προς τρίτες χώρες ή διεθνείς οργανισμούς για οποιονδήποτε σκοπό τα προσωπικά σας δεδομένα, πλην των κατωτέρω ενδεχόμενων περιπτώσεων:
α) Σε περίπτωση που μας έχετε παραδώσει έργο τέχνης του παιδιού σας, δίνοντας την συγκατάθεσή σας για την ένταξή του στη Συλλογή του Μουσείου, οι επισκέπτες του Μουσείου λαμβάνουν γνώση του ονοματεπώνυμου του παιδιού-δημιουργού του έργου καθώς και της ηλικίας του κατά την περίοδο δημιουργίας του έργου. Τα στοιχεία αυτά αποθηκεύονται και στο αρχείο ηλεκτρονικής καταγραφής της Συλλογής του Μουσείου.
β) Σε περίπτωση που συμμετέχετε σε πρόγραμμα του Μουσείου το οποίο χρηματοδοτείται από κάποιο φορέα, χορηγό κ.λπ. τα απαραίτητα παραδοτέα για την απόδειξη της υλοποίησης του προγράμματος προσωπικά δεδομένα σας (π.χ. ονοματεπώνυμα συμμετεχόντων, ιδιότητες, παρουσιολόγια) ενδέχεται να κοινοποιηθούν στον φορέα ή χορηγό.
γ) Τα ελάχιστα απαραίτητα και μόνο κάθε φορά δεδομένα σας ενδέχεται να κοινοποιηθούν σε τρίτους παρόχους υπηρεσιών (π.χ. λογιστικό γραφείο, εταιρεία κούριερ, υποστήριξη πληροφοριακών συστημάτων). Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ δεσμεύεται συμβατικά με τα εν λόγω τρίτα πρόσωπα, τα οποία, εφόσον και στο μέτρο που απαιτείται, προβαίνουν σε επεξεργασία συγκεκριμένων δεδομένων σας βάσει των οδηγιών που τους παρέχονται και τηρώντας τα απαιτούμενα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, ενώ δεσμεύονται επιπλέον με την υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας.

δ) Σε περίπτωση ελέγχου ή έρευνας από αρμόδια δημόσια αρχή σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο

Χρόνος διατήρησης των δεδομένων σας
Τα προσωπικά σας δεδομένα θα τηρούνται/αποθηκεύονται από το ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ μόνο για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται για την εκπλήρωση του σκοπού για τον οποίο έχουν συλλεγεί και σε συμμόρφωση με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.
Σε περίπτωση επεξεργασίας των δεδομένων σας στα πλαίσια μεταξύ  μας συμβάσεως, τα δεδομένα σας διατηρούνται μέχρι την ολοκλήρωση αυτής και των εκατέρωθεν υποχρεώσεων καθώς και όσο χρόνο απαιτείται από την φορολογική νομοθεσία για την απόδειξη τήρησης των σχετικών υποχρεώσεων.
Σε περίπτωση που έχει ζητηθεί η συγκατάθεσή σας, τα δεδομένα διατηρούνται μέχρι την ανάκληση αυτής, ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με τα παραπάνω. H ανάκληση μπορεί να γίνει με οποιονδήποτε τρόπο (έγγραφη ενημέρωση ή αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος email με τίτλο ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ στις αναγραφόμενες διευθύνσεις στο τέλος της παρούσας). Σε περίπτωση που έχουμε λάβει τη συγκατάθεσή σας για αποστολή ηλεκτρονικών ενημερώσεων, θα χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας για τον σκοπό αυτό μέχρις ότου ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας είτε μέσω του ειδικού συνδέσμου unsubscribe στο τέλος κάθε newsletter ή με την αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος e-mail με τίτλο UNSUBSCRIBE στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact@childrensartmuseum.gr

Ασφάλεια δεδομένων
Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ φροντίζει για την εξασφάλιση του κατάλληλου επιπέδου προστασίας (εμπιστευτικότητα, ακεραιότητα και διαθεσιμότητα) των προσωπικών δεδομένων σας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, κοινολόγηση, αλλοίωση, διαγραφή ή απώλεια. Για το σκοπό αυτό υιοθετεί σειρά τεχνικών και οργανωτικών μέτρων τα οποία βελτιώνει συνεχώς. Το πρόσβαση του προσωπικού μας στα δεδομένα σας είναι διαβαθμισμένη, ενώ επιπλέον δεσμεύεται για την τήρηση εμπιστευτικότητας.

Αυτοματοποιημένη λήψη απόφασης - κατάρτιση προφίλ
Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ δεν προβαίνει σε αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων ούτε σε οποιαδήποτε μορφή αυτοματοποιημένης επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που συνίσταται στη χρήση τους για την αξιολόγηση προσωπικών πτυχών ενός προσώπου (κατάρτιση προφίλ).

Τι δικαιώματα έχετε σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα
Σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:
α) Να έχετε πρόσβαση στα τηρούμενα από εμάς προσωπικά σας δεδομένα ή/και αντίγραφο αυτών καθώς και πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν σε αυτά, όπως σκοπούς επεξεργασίας, κατηγορίες των αποδεκτών, χρονικό διάστημα αποθήκευσης ή τα κριτήρια που καθορίζουν το εν λόγω διάστημα, την ύπαρξη δικαιωμάτων σας, την ύπαρξη αυτοματοποιημένης λήψης αποφάσεων/κατάρτιση προφίλ (δικαίωμα πρόσβασης).
β) Να ζητήσετε τη διόρθωση ή/και τη συμπλήρωση των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, ώστε να είναι πλήρη και ακριβή (δικαίωμα διόρθωσης)
γ) Να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων (δικαίωμα στη λήθη) στις εξής περιπτώσεις: εάν δεν είναι πλέον απαραίτητα για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν, εάν ανακαλείτε την συγκατάθεση στην οποία τυχόν βασίζεται η επεξεργασία και εφόσον δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία, εάν εναντιώνεσθε στην επεξεργασία, εάν τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε επεξεργασία παράνομα ή εάν αυτό επιβάλλεται από νομική υποχρέωσή μας
δ) Να ζητήσετε τον περιορισμό της επεξεργασίας των δεδομένων σας στις εξής περιπτώσεις: σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας αυτών και μέχρι την επαλήθευσή τους, σε περίπτωση εναντίωσης σας στην επεξεργασία ή στη διαγραφή τους, σε περίπτωση που τα δεδομένα σας δεν μας είναι πλέον απαραίτητα αλλά απαιτούνται για τη θεμελίωση, άσκηση και υποστήριξη νομικών αξιώσεών σας (δικαίωμα περιορισμού)
ε) Να ζητήσετε να σας παραδώσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα που διατηρούμε ηλεκτρονικά ή να τα διαβιβάσουμε σε οποιονδήποτε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας  σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο, εφόσον η επεξεργασία βασίζεται σε συγκατάθεση ή σύμβαση και γίνεται με αυτοματοποιημένα μέσα  (δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων)
στ) Να εναντιωθείτε σε οποιαδήποτε περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων εφόσον αυτή έχει ως νομική βάση της τα έννομα συμφέροντά μας, εκτός αν καταδείξουμε επιτακτικούς και νόμιμους λόγους για την επεξεργασία που υπερισχύουν των συμφερόντων, δικαιωμάτων και ελευθεριών σας ή για τη θεμελίωση, άσκηση ή υποστήριξη νομικών αξιώσεων  (δικαίωμα εναντίωσης)

Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας
Για την άσκηση των δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην προς το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης στην αναγραφόμενη στο τέλος της παρούσας ταχυδρομική διεύθυνση ή στην αναγραφόμενη ηλεκτρονική διεύθυνση με την ένδειξη ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ. Το Μουσείο θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να απαντήσει στο αίτημά σας εντός τριάντα (30) ημερών από την υποβολή του χωρίς καμία χρέωσή σας, εξαιρουμένων των προδήλως αβάσιμων, υπερβολικών ή επαναλαμβανόμενων αιτημάτων. Σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματός σας θα ενημερωθείτε αιτιολογημένα εντός της ίδιας προθεσμίας. Σε περίπτωση που απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για την ικανοποίηση του αιτήματός σας - και μέχρι εξήντα (60) ακόμη μέρες - θα ενημερωθείτε σχετικά επίσης εντός μηνός από την υποβολή του αιτήματός σας.

Δικαίωμα καταγγελίας
Εφόσον θεωρείται ότι προσβάλλονται τα δικαιώματά σας με οποιονδήποτε τρόπο μπορείτε να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λεωφ. Κηφισίας 1-3, Αθήνα 11523, email: complaints@dpa.gr, fax 210-6475628, www.dpa.gr)

Τροποποίηση/ενημέρωση της Πολιτικής
Το ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ κατά καιρούς θα προβαίνει σε τροποποίηση/επικαιροποίηση της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου – Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Για το λόγο αυτό παρακαλούμε να ανατρέχετε σε αυτήν και να ενημερώνεστε για την τρέχουσα έκδοσή της.

Επικοινωνία/Πληροφορίες
Για οποιαδήποτε επικοινωνία σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, διευκρινίσεις ή λοιπές πληροφορίες, καθώς και για τους λόγους που αναφέρονται παραπάνω μπορείτε να απευθύνεστε ταχυδρομικά στη διεύθυνση
ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
Κόδρου 9
Αθήνα Τ.Κ.
ή με email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: contact@childrensartmuseum.gr
ή στα τηλέφωνα: 210 33 12 621 και 210 33 12 750  (Tρίτη - Σάββατο: 10.00 - 14.00)

Συμβαίνει τώρα
Ιούνιος
inhalers, creams

«Ημέρα του Πατέρα»

«Ημέρα του Πατέρα»

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΕ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΑ ΓΥΜΝΑΣΙΑ

Summer Camp 2024

Summer Camp 2024

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

ΧΟΡΗΓΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ